Algemene voorwaarden

Vida Forma

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Vida Forma: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Vida Forma gevestigd aan de Loggerstraat 25 in Zaandam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51839121;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Vida Forma producten levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie Vida Forma een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Vida Forma en de klant.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Vida Forma en de klant waarop Vida Forma deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vida Forma, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Vida Forma en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes en aanbiedingen van Vida Forma vrijblijvend.
3.2 De door Vida Forma opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
3.3 De door Vida Forma gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Vida Forma opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Vida Forma haar aanbieding baseert.
3.4 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Vida Forma gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.5 Wordt een opdracht gegeven zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze ongeacht in het verleden gemaakte offertes of in het verleden berekende prijzen tegen de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.
3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Vida Forma daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vida Forma niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.9 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en tekeningen binden Vida Forma niet.

Artikel 4 Overeenkomsten
Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand op het moment dat de klant een door Vida Forma uitgebrachte offerte schriftelijk heeft geaccepteerd en deze acceptatie in het bezit van Vida Forma heeft gesteld.

Artikel 5 Wijzigen van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Vida Forma zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien Vida Forma bij eventuele nabestellingen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.
5.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Vida Forma de klant hierover van tevoren inlichten.
5.5 In afwijking van lid 3 en 4 van dit artikel zal Vida Forma geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Vida Forma kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Vida Forma zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vida Forma het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Vida Forma de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant
7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en ruimtes, waarvan Vida Forma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vida Forma ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of ruimtes niet tijdig aan Vida Forma ter beschikking worden gesteld, heeft Vida Forma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
7.2 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
7.3 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de ruimtes waar de geleverde zaken gemonteerd worden, bezemschoon is en zonder obstakels.
7.4 Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Vida Forma in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden, is de klant jegens Vida Forma aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.
7.5 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Vida Forma de door haar te leveren zaken met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, rekening houdend met de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging opgenomen tolerantie, heeft Vida Forma recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door Vida Forma te leveren zaken. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Vida Forma alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
7.6 De klant is gehouden Vida Forma onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.7 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Vida Forma onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 8 Materialen
8.1 Vida Forma zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
8.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal door de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 9 Annulering
Wanneer de klant een opdracht annuleert, dient hij alle kosten aan Vida Forma te voldoen die tot op dat moment gemaakt zijn.

Artikel 10 Levering en leveringstermijnen
10.1 De door Vida Forma opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
10.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Vida Forma slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
10.3 In het geval dat een door Vida Forma met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
10.4 De levering wordt ten aanzien van producten welke door Vida Forma dienen te worden gemonteerd dan wel te worden geïnstalleerd, geacht te zijn geschied zodra de producten bedrijfsvaardig zijn opgeleverd, dit na mededeling van Vida Forma. 10.5 Indien de klant de producten op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Vida Forma opslagkosten aan de klant in rekening brengen conform het voor Vida Forma geldende tarief. Vida Forma is eveneens gerechtigd tot verkoop van deze producten over te gaan, waarbij een eventuele minderopbrengst en gemaakte kosten voor rekening van de klant komen.

Artikel 11 Klachten en garantie
11.1 De klant wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken binnen bekwame tijd aan Vida Forma te melden.
11.2 Op door Vida Forma via derden geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan Vida Forma wordt verleend, en jegens Vida Forma wordt nagekomen.
11.3 Klachten worden niet in behandeling genomen die betrekking hebben op een gebrek aan de zaak ten gevolge van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
11.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vida Forma slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Prijswijzigingen
Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij: a. Vida Forma alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren; b. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Vida Forma rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 13 Betalingen
13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden: Tot € 10.000,- exclusief BTW:
30 % bij bestelling.
70 % direct na levering.
Vanaf € 10.000,- of meer exclusief BTW:
30 % bij bestelling
60 % bij voor verzending gereed zijn van de producten.
10% direct na levering.
13.2 Indien de klant het factuurbedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, kan Vida Forma de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale factuurbedrag en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Vida Forma op de klant onmiddellijk opeisbaar.
13.4 Vida Forma behoudt zich het recht voor om orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle door Vida Forma geleverde producten blijven eigendom van Vida Forma totdat de klant alle verplichtingen uit de met Vida Forma gesloten overeenkomst is nagekomen.
14.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren noch te verkopen.
14.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Vida Forma zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.4 Door Vida Forma geleverde producten, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring
15.1 Vida Forma kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2 Vida Forma is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de klant waaraan dan wel waarop Vida Forma de door haar geleverde zaken heeft gemonteerd, tenzij deze afwijkingen voor Vida Forma kenbaar behoorde te zijn.
15.3 Vida Forma is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen etc. en adviezen door of namens de klant verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Vida Forma is niet verplicht de van de klant of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaat af op de juistheid daarvan.
15.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Vida Forma geleverde zaak, sluit Vida Forma iedere aansprakelijkheid uit.
15.5 In geen geval is Vida Forma aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
15.6 Vida Forma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.7 Vida Forma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Vida Forma in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.8 Indien Vida Forma aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vida Forma beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Vida Forma gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Vida Forma beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.9 Alle aanspraken jegens Vida Forma die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Vida Forma zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 16 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Vida Forma liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan Vida Forma door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Vida Forma of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Vida Forma of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende. 17.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Vida Forma niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Vida Forma als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
17.3 Voor zover Vida Forma ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Vida Forma gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding
18.1 Vida Forma is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. 18.2 Voorts is Vida Forma bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.3 Vida Forma is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Vida Forma omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
18.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vida Forma vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
18.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vida Forma op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Vida Forma de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 19 Intellectuele eigendom
Alle door Vida Forma verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Vida Forma worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Vida Forma gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Vida Forma zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vida Forma niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Monsters en modellen
Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
22.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
22.4 Op elke overeenkomst tussen Vida Forma en de klant is Nederlands recht van toepassing.
22.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Vida Forma worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vida Forma gevestigd is.